Kerkaszentkirály

Üdvözöljük Kerkaszentkirály község hivatalos oldalán!

Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon-TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019

TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019

Pályázó neve: Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
Projekt megnevezése: Vízkárelhárítás Kerkaszentkirályon
OP név: TOP – Terület- és településfejlesztési Operatív Program
Pályázati kiírás megnevezése: TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések”
Projekt helyszíne (régió): Nyugat-Dunántúl
Projekt helyszíne (megye): Zala
Projekt helyszíne (település): Kerkaszentkirály
A támogatás összege: 174 979 330 .- HUF
Támogatási szerződés hatályba lépésének dátuma: 2020.07.06.

Forrás: ERFA
Ország: Magyarország
Uniós társfinanszírozási ráta: 89,999999 – ERFA
Projekt összköltség: 175 387 455.- HUF

A projekt tervezett befejezési ideje 2023.08.31.

A projekt összefoglalója:

Kerkaszentkirály község a Kerka patak alsó szakaszán a Lendvába való torkolata előtt, az azokkal körbezárt területen fekszik.  A veszélyeztető vízfolyások közül a Mura folyó, a Kerka és az Adovány patakok állami tulajdonban vannak, kezelőjük a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A Kerkaszentkirályi-patak és a holtágak önkormányzati tulajdonban vannak. Természetvédelmi szempontból az összes vízfolyás NATURA 2000 terület, a Mura pedig a Muramenti Tájvédelmi Körzet része.

Kerkaszentkirály Község a magyar jogszabályok szerint önállóan védekező, önálló önkormányzati védművel rendelkező település. Ebből adódóan a település jelenleg kiépített engedéllyel rendelkező árvízvédelmi művekkel rendelkezik, melyek az önkormányzat tulajdonában és kezelésében vannak. A kiépített rendszer Margitmajor településrészt védő patkótöltés (inkább depónia) 770 m, és a központi belterületet védő 775 m hosszú töltésből áll.

A töltésekben üzemeltetett és üzemeltethető műtárgy nincs. A gátak magassági és keresztszelvényi kiépítettsége nem megfelelő, a Margitmajori töltés koronaszintje a mértékadó árvízszint alatt van, a belterületi központi védtöltés magassági biztonsága 0,4 – 0,6 méter közötti, koronaszélesség 2,0 – 3,0 méter, a rézsűhajlás 1:2 – 1:2,5 közötti. A Margit majori településrészt DK-i irányból nem védi töltés és a központi belterület töltése sem elegendő hosszúságú, ebből adódóan a 2005 év augusztusi áradás során a terepen mozgó víz a gátakat megkerülve betört a belterületre is.

A tervezett fejlesztések céljai:

Átfogó cél: Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés-, és kezelés előmozdítása az 5. számú EU Tematikus Céllal összhangban a település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a további környezeti káresemények megelőzése, belterületen áthúzódó vízfolyások rendezése és a települések belterületének védelme, ami összhangban van a település népességmegtartó erejének és gazdaságfejlesztési potenciáljának növelésével.

Specifikus cél: A település belterületének védelmét szolgáló belterületi védművek rekonstrukciója és fejlesztése az árvízvédelmi rendszer fejlesztése, összhangban a Felhívás célrendszerével, a 3.1.1 C) a) pontja szerinti tevékenység megvalósításával

A tervezett beavatkozás bemutatása:

A projekt keretében Kerkaszentkirály község árvízvédelmi töltésének kialakítására kerül sor. A Kerkaszentkirály települést védő 775 méter hosszúságú, nem megfelelő magasságú és helyenként folytonossági hiányban szenvedő töltés helyreállítása és a mértékadó árvízszintnek megfelelő magasságúra és koronaszélességűre történő fejlesztése és a Margitmajor településrészt védő 770 méter hosszúságú töltésként fungáló depónia árvízvédelmi töltéssé történő kiépítése történik meg.  Ezáltal a jelenlegi, nem megfelelő magassági és keresztszelvényi kiépítettségnek és a töltés (depónia) koronaszintjének a megfelelő szintű kiépítése történik meg. Ezáltal a töltés magassági biztonsága a mértékadó árvízszintnek megfelelő lesz.

A projektnek az éghajlatváltozás mérséklésére és az ahhoz való alkalmazkodásra vonatkozó potenciálja abban rejlik, hogy a projekt keretében elkészített beruházás – a jelenlegi magassági és folytonossági hiányú, gyengén ellenálló töltés a fejlesztés után megfelelő koronaszélességűre és magasságúra történő megépítését követően ellenáll az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben. Alapos felmérés és gondos mérlegelés után megállapíthatjuk, hogy a projekt eredményét nem veszélyezteti-e extrém időjárási esemény, ami esetünkben kiemelten az árvíz, illetve más időjárási kockázat (szárazság, forróság, tűz, a projekt tekintetében indifferens). A mérlegelés eredményeképp a projektnek nincs előre látható klímakockázata.

Tervezett szemléletformálás bemutatása

A projekt keretén belül az érintett lakosság körében megvalósul egy szemléletformálási program, mely a következő célcsoportokat foglalja magába:

 • Kerkaszentkirály Község Önkormányzata
 • Kerkaszentkirály község lakossága
 • A településen működő vállalkozások tulajdonosai
 • A településen mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdák, kerttulajdonosok

A szemléletformálást két területen kívánjuk megvalósítani:

 • egyrészt a település adottságainak megfelelő életmód kialakítása, a víz, a vízi élővilág ökológiai egyensúlyának megtartása érdekében szervezett környezettudatossági programok megvalósítása,
 • másrészt a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodást elősegítő környezeti nevelés és a szemléletformálás, amelynek fő témakörei az alábbiak:
  • víztakarékos életviteli gyakorlat,
  • víztakarékos technológiák, gépek alkalmazása,
  • víz újra használat, szürkevíz, esővíz, szennyvíz felhasználása,
  • közvetetten a vízlábnyom csökkentése,
  • vízszennyezés megelőzése.

A szemléletformálás során a települési önkormányzat célul tűzte ki, hogy a lakosság számára információkkal, szórólapokkal és előadásokkal próbálja népszerűsíteni a modern vízgazdálkodás lehetőségeit, mellyel javítható a vízhasznosítás aránya és helyben tartása. Ennek keretén belül az önkormányzat az új házat építőket és házfelújítókat informálja, ösztönözni próbálja a tetőkre hulló csapadékvizek (pl. tartályba történő) összegyűjtésére és annak használati vízként, locsolóvízként történő helybeni hasznosítására.

Kerkaszentkirály Község Önkormányzata, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott vissza nem térítendő támogatásból, a TOP-2.1.3-15-ZA1-2019-00019 azonosító számú projekt keretében megvalósította a település belterületének védelmét szolgáló belterületi védművek rekonstrukcióját és fejlesztését. Az árvízvédelmi rendszer fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A beruházást a TOP-2.1.3-15 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című pályázati felhívásra benyújtott pályázatból, 174 979 330       forintos támogatásból valósította meg Kerkaszentkirály Község Önkormányzata. A két részből álló kivitelezés megvalósítóit nyílt közbeszerzési eljárás keretében választotta ki a kedvezményezett.  A települést védő mintegy 710 méter hosszúságú, nem megfelelő magasságú és helyenként folytonossági hiányban szenvedő „Kerka folyó balparti töltés” helyreállítását és a mértékadó árvízszintnek megfelelő magasságúra és koronaszélességűre történő fejlesztését a Hydrocomp Kft., a Margitmajor településrészt védő 770 méter hosszúságú, töltésként fungáló depónia árvízvédelmi töltéssé történő kiépítését a Cash Contact Company Zrt. végezte.

   A fejlesztés során megvalósult a megfelelő magassági és keresztszelvényi kiépítettség és a töltés koronaszintjének a megfelelő szintre emelése. Ezáltal a töltések magassági biztonsága a mértékadó árvízszintnek megfelelővé vált.

   A beruházással a település alkalmazkodni próbál az éghajlatváltozáshoz. Az új töltések alkalmassá váltak a hirtelen, nagy mennyiségben lehulló csapadék okozta villámárvizek megelőzésére, az árvízi kockázatok és a további környezeti káresemények mérséklésére, a település ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentésére és a település belterületének védelmére.

   A fejlesztés eredményeképpen jelentősen javult a településen az élet- és vagyonbiztonság, ami által nőtt a település népességmegtartó ereje és gazdaságfejlesztési potenciálja.